line decor
line decor


Često postavljana pitanja

  Prikaži sve odgovore | Sakrij sve odgovore
Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete/djeca i jedan roditelj.
Samohrani roditelj je roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete
Značenje izraza definirano je u Zakonu o socijalnoj skrbi 57/11. članak 2. stavak 4.

Do nastanka jednoroditeljskih obitelji dolazi uslijed smrti bračnog druga, razvoda, nestanka ili napuštanja obitelji jednog roditelja, izvanbračno rođenje, zatim obitelji u kojima je jednom roditelju oduzeto pravo na roditeljsku skrb ili poslovna sposobnost, roditelj koji je na izdržavanju zatvorske kazne ili odsutan zbog bolesti.

Najčešće probleme jednoroditeljskih obitelji čini teška ekonomska situacija u kojoj su se našli, problemi skrbi za djecu, osobito nadzora majke nad muškim djetetom, manje slobodnog vremena koje roditelj i dijete mogu zajedno provesti, što često rezultira emocionalnim poteškoćama.
Učinci razvoda i nedovoljna ili nedostatna pažnja drugog roditelja na djetetov uspjeh u školi i odnose s vršnjacima, problemi nastali usred roditeljeve nove veze s nekom drugom osobom, kao i narušavanje odnosa u proširenoj obitelji, stvara dodatne teškoće u funkcioniranju samohranog roditelja. Dodatne probleme također stvara birokracija i loši programi potpore države koji postoje za «socijalne slučajeve», a nisu prilagođeni specifičnim potrebama samohranih roditelja.
Veliki problem je i zapošljavanje samohranih roditelja jer poslodavci znaju za njihove povećane potrebe i teško usklađivanje radne i obiteljske uloge te se zato ne odlučuju na njihovo zapošljavanje.

Privremeno uzdržavanje maloljetnog djeteta:
Ako roditelj ne postupa u skladu s pravomoćnom presudom o uzdržavanju maloljetnog djeteta centar za socijalnu skrb će na zahtjev roditelja s kojim dijete živi priznati djetetu pravo na privremeno uzdržavanje u najdužem trajanju do tri godine.
Privremeno uzdržavanje osigurati će se maloljetnom djetetu ako roditelj svoju obvezu uzdržavanja ne izvršava duže od 6 mjeseci neprekidno ili 6 mjeseci s prekidima u razdoblju od 7 mjeseci.
Privremeno uzdržavanje isplaćuje se u iznosu od 50% minimalnog novčanog iznosa kojeg je dužan platiti roditelj koji ne živi s djetetom. Minimalni novčani iznos potreban za mjesečno uzdržavanje djeteta određuje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi do 1.travnja tekuće godine u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu
Iznos privremenog uzdržavanja za 2010. godinu bio bi:

- 451,44 kuna za dijete do 7 godina mladosti.
- 531,10 kune za dijete od 7 do 12 godina mladosti.
- 584,20 kune za dijete od 13 do 18 godina mladosti.


Centar za socijalnu skrb će na temelju utvrđenih činjenica donijeti rješenje o priznavanju prava na privremeno uzdržavanje
Centar je dužan u roku od 3 mjeseca obavijestiti Državno odvjetništvo radi pokretanja postupka protiv obveznika uzdržavanja i zatražiti od obveznika povrat isplaćenih sredstava.

Preuzeto iz vodića: Kako kada krene naopako?

Na temelju članka 232. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine« broj 116/03., 17/04., 136/04. i 107/07.), Ministarstvo socijalne politike i mladih objavljuje:

MINIMALNE NOVČANE IZNOSE POTREBNE ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA
("Narodne novine", broj 38/12).

Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta koje je dužan platiti roditelj koji ne živi s djetetom, a određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, koja je za 2011. godinu iznosila 5.441,00 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku, broj: 9.1.1/12. od 28. veljače 2012. godine, iznose:

 • za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće 924,97 kn,
 • za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 1.088,20 kn,
 • za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 1.197,02 kn.

Ovi Minimalni novčani iznosi stupaju na snagu 1. travnja 2012. godine.

Pravo na pomoći socijalne skrbi Grada Zagreba ostvaruju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu. Osoba treba biti u sustavu socijalne skrbi-korisnik nekog prava iz sustavaNeke od vrsta pomoći iz sustava socijalne skrbi grada Zagreba
 • POMOĆ ZA PODMIRIVANJE TROŠKOVA STANOVANJA (više)
 • POMOĆ U NARAVI OBITELJIMA S TROJE I VIŠE DJECE (više)
 • POMOĆ DJECI U MLIJEČNOJ HRANI (više)
 • DJEČJE LJETOVANJE I ZIMOVANJE (više)

Pravilnikom se propisuju uvjeti i način korištenja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za opremu novorođenog djeteta.

Pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta pripada:
1. osiguraniku - ženi u slučaju porođaja;
2. osiguraniku - muškarcu u slučaju porođaja ženske osobe koja je zdravstveno osigurana kao član njegove obitelji.

Pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta pripada i:
1. za dijete rođeno u roku od 10 mjeseci od dana smrti osiguranika, odnosno poslije razvoda braka s osiguranikom kome pripada ova pomoć;
2. za dijete rođeno izvan braka ako je očinstvo utvrđeno na osnovi priznanja ili sudskog ustanovljenja;
3. za usvojeno dijete do 12 mjeseci starosti, ako za to dijete pomoć nije već ranije isplaćena.

Pomoć za opremu novorođenog djeteta isplaćuje se na temelju izvoda iz matice rođenih.

(Preuzeto iz Zakona o zdravstvenom osiguranju)

Kako se podnosi zahtjev i koja su pravila pri dobivanju doplatka pogledajte tekstu Doplatak za djecu

Pravobraniteljica za djecu pokrenula je inicijativu kojom bi se djeci u postupcima radi uzdržavanja pružila besplatna pravna pomoć, a Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore donio je zaključak kojim će upravo HOK takvu pomoć pružati. Procjenjuje se da u Hrvatskoj najmanje 60 000 djece razvedenih roditelja ne prima alimentaciju. Stoga će, do stupanja na snagu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Hrvatska odvjetnička komora pružati besplatnu pravnu pomoć maloljetnoj djeci, na zahtjev roditelja kao zakonskog zastupnika djeteta, u samostalnim postupcima radi uzdržavanja maloljetne djece, vodeći pri tome računa o zaštiti interesa djece. Suočeni smo s činjenicom da veliki broj djece ne ostvaruje pravo na uzdržavanje od strane roditelja s kojim ne žive, a vrlo često roditelj s kojim dijete živi samostalno, podnosi tužbu za uzdržavanje ili povišenje uzdržavanja, odnosno pokreće postupak ovrhe, jer nema sredstava za plaćanje usluga odvjetnika. Mnogi od njih teško se snalaze u tim postupcima i usluge odvjetnika su im izuzetno značajne. Činjenica razvoda odnosno odvojenog života djece i roditelja, bez obzira na razloge zbog kojih je do toga došlo, bolno je iskustvo i nova situacija, posebice za djecu. Mnogi roditelji, a posebice oni s kojima djeca nastavljaju živjeti, susreću se s puno problema u svakodnevnoj organizaciji života i teško se snalaze u novonastalim situacijama. To osobito dolazi do izražaja kad su i materijalno nedostatno osigurani. Mnogima od njih utvrđeni iznos doprinosa za uzdržavanje djeteta nesumnjivo čini značajnu stavku u raspoloživim sredstvima za život. Stoga smo mišljenja da bi im pomoć u postupcima utvrđivanja uzdržavanja i provođenja ovrhe značajno pomogla, čime bi ujedno bili rasterećeniji u ostvarenju ovog djetetovog prava a time i više usmjereni na neposrednu, vrlo zahtjevnu svakodnevnu roditeljsku ulogu.

Zastupanje u postupku:
HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA  http://www.odvj-komora.hr
Koturaška 53/II, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6165 200
Faks: 01/6170 686

 • 2.1. Konvencija o pravima djeteta (New York, 20. studenog 1989. godine. Narodne novine - Međunarodni ugovori 12/93).
 • 2.2. Obiteljski zakon (Narodne novine, br. 116/03, 17/04, 136/04).
 • 2.3. Kazneni zakon (Narodne novine 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06).
 • 2.4. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06).
 • 2.5. Zakon o doplatku za djecu (Narodne novine 94/01).
 • 2.6. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine 10/97, 133/97 - ispr.).
 • 2.7. Zakon o obrani (Narodne novine 33/02, 58/02 - ispr.).
 • 2.8. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine 73/97).
 • 2.9. Zakon o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 174/04).
 • 2.10. Zakon o radu (Narodne novine 137/04 - pročišćeni tekst, Odluka Ustavnog suda RH Narodne novine 68/05).
 • 2.11. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine 32/02, 114/03, 151/03).
 • 2.12. Kolektivni ugovori.

Postupak određivanja osobnog imena uređen je Zakonom o osobnom imenu (Narodne novine 69/92).

Svaka osoba ima pravo promijeniti osobno ime i prezime.

Dokumenti koje je potrebno priložiti :

 • zahtjev (zahtjev mora sadržavati razloge zbog kojih se promjena traži i 70,00 kn upravne pristojbe)
 • izvadak iz matice rođenih
 • domovnica
 • vjenčani list (ako je stranka u braku)
 • dokaz o prestanku braka
 • rodni listovi i domovnica za malodobnu djecu

Zahtjev se podnosi Gradskom uredu za opću upravu prema prebivalištu podnositelja, a koji sukladno odredbama zahtjev za promjenu osobnog imena objavljuje na oglasnoj ploči kao i novo osobno ime koje podnositelj predlaže. Svaki građanin ima pravo, u roku od 30 dana od dana objave, iskazati svoje protivljenje i navesti razloge zbog kojih smatra da promjenu osobnog imena ne treba odobriti.

Rješenje o promjeni osobnog imena donosi se u roku od dva mjeseca od trenutka uredno predanog zahtjeva.
Rješenje o promjeni osobnog imena dostavlja se odmah po njegovoj pravomoćnosti nadležnom matičnom uredu. Nakon izvršenog upisa promjene osobnog imena u matičnim knjigama, matičar je dužan odmah dostaviti obavijest o promjeni osobnog imena organima koji vode evidencije o građanima.

Za maloljetno dijete zahtjev za promjenu osobnog imena podnose roditelji (otac i majka zajedno).
Za dijete rođeno izvan braka kojemu je utvrđeno očinstvo, zahtjev za promjenu osobnog imena podnosi roditelj kod kojeg dijete živi, uz suglasnost drugog roditelja( osobno ili izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika).
Ukoliko drugi roditelj ne da suglasnost za promjenu imena maloljetnog dijeteta, odluku donosi nadležni centar za socijalnu skrb. Odluka nadležnog centra priložit će se zahtjevu za promjenu osobnog imena. Takva suglasnost nije potrebna kada je roditelju oduzeto roditeljsko pravo.
Za dijete starije od 10 godina suglasnost za promjenu osobnog imena mora dati i samo dijete.

Promjena prezimena nakon prestanka braka
Ako se jedan od supružnika nakon rastave braka odluči vratiti na prezime koje je imao prije sklapanja braka, može u roku od 6 mjeseci od prestanka braka o tome dati izjavu matičaru u mjestu svog prebivališta. Podnositelj zahtjeva dužan je priložiti i dokaz o prestanku braka.

Preuzeto iz N.N.69/92

Saznajte više o ostvarivanju prava na olakšice u Gradu Zagrebu:

Produženi boravak - pravo na olakšice

Od početka školske godine 2011./2012. sudjelovanje roditelja u cijeni programa utvrđuje se primjenom novih kriterija, ovisno o ostvarenom prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedničkog kućanstva u 2010. godini:

STATUS DJETETA S PRAVOM NA OLAKŠICU                                                                                             

10.SATNI PROGRAM      

POLUDNEVNI        

1. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) od 7.001,00 do 8.000,00 kn

1.800,00kn

1.170,00kn

2. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) od 6.001,00 do 7.000,00 kn

1.400,00kn

910,00kn

3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) od 5.001,00 do 6.000,00 kn

1.000,00kn

650,00kn

4. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) od 4.501,00 do 5.000,00 kn

700,00kn

455,00kn

5. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) od 4.001,00 do 4.500,00 kn

600,00kn

390,00kn

6. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) od 3.501,00 do 4.000,00 kn

500,00kn

325,00kn

7. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) od 3.001,00 do 3.500,00 kn

400,00kn

260,00kn

8. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) od 2.501,00 do 3.000,00 kn

300,00kn

195,00kn

9. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) od 2.001,00 do 2.500,00 kn

200,00kn

130,00kn

10. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) do 2.000,00 kn

besplatno

besplatno

11. drugo dijete iste obitelji u redovitom programu

50% iznosa određenog po prihodovnom cenzusu

50% iznosa određenog po prihodovnom cenzusu

12. dijete samohranog roditelja

50% iznosa određenog po prihodovnom cenzusu

50% iznosa određenog po prihodovnom cenzusu

13. treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu bez obzira na prihodovni cenzus

besplatno

besplatno

14. dijete invalida Domovinskog rata (invalidnost 100% i 90%)

besplatno

besplatno

15. dijete invalida Domovinskog rata (invalidnost 80% do 60%)

200,00kn

130,00kn

16. dijete invalida Domovinskog rata (invalidnost 50% i manje)

400,00kn

260,00kn

17. dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece

200,00kn

130,00kn

18. drugo dijete u redovitom programu iz obitelji s troje i više malodobne djece

besplatno

besplatno

19. dijete za koje se koristi doplatak za djecu

besplatno

besplatno

20. dijete čija obitelj koristi stalnu novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi

besplatno

besplatno

Iznos sudjelovanja roditelja učenika/ce u cijeni programa utvrđuju osnovne škole na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji prije potpisivanja ugovora što ga osnovna škola sklapa s roditeljem učenika/ce za svaku školsku godinu, odnosno u roku od 15 dana od nastanka promjene koja utječe na ostvarivanje prava na olakšice. Osnovne škole će utvrditi iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa produženog boravka za školsku godinu 2011./2012. na temelju dokumentacije kojom raspolažu, odnosno dodatne dokumentacije koju su im roditelji dužni dostaviti najkasnije do 25. svibnja 2011.

Osnovne škole će utvrditi iznos sudjelovanja roditelja učenika/ce u cijeni programa na temelju sljedećih dokaza: 

1. Dokazi o članovima zajedničkog kućanstva:
Izjava roditelja o članovima zajedničkog kućanstva (zajedničko kućanstvo čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno), koja sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, ime oca-majke, srodstvo s upisanim djetetom, datum rođenja, OIB, adresa prebivališta, vrsta prihoda koju član kućanstva ostvaruje 

2. Dokazi o prebivalištu učenika/ce i ostalih članova zajedničkog kućanstva:
Uvjerenje MUP-a o prebivalištu učenika/ce i ostalih članova zajedničkog kućanstva (za punoljetnog člana preslika osobne iskaznice) 

3. Dokazi o ostvarenom prihodu svih članova zajedničkog kućanstva u razdoblju od 1.1. do 31.12.2010. umanjenom za iznos poreza i prireza:
Potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove kućanstva

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU S TRAŽENOM DOKUMENTACIJOM POTREBNO JE DOSTAVITI U OSNOVNU ŠKOLU NAJKASNIJE DO 25. SVIBNJA 2011.

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšicu i obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva mogu se preuzeti u osnovnoj školi ili na WEB-stranici Grada Zagreba.

OBRASCI:
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšicu
Obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva


Pravo na olakšice – U dječjim vrtićima Grada Zagreba

Od 1. srpnja 2011. sudjelovanje roditelja u cijeni programa utvrđuje se primjenom novih kriterija i mjerila, ovisno o ostvarenom prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedničkog kućanstva u 2010. godini te drugim činjenicama koje daju roditeljima pravo na olakšice: 

Roditelji djece iz obitelji koja ima prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) jednak ili veći od 8.001,00 kn plaćaju punu ekonomsku cijenu programa
- za redoviti 10-satni program 2.000,00 kn;
- za redoviti poludnevni program 1.300,00 kn. 

Olakšice u plaćanju redovitog programa imaju roditelji djece s prebivalištem na području Grada Zagreba kako slijedi:


STATUS DJETETA S PRAVOM NA OLAKŠICU

POLUDNEVNI

1. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) od 7.001,00 do 8.000,00 kn

1.800,00kn

1.170,00kn

2. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) od 6.001,00 do 7.000,00 kn

1.400,00kn

910,00kn

3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) od 5.001,00 do 6.000,00 kn

1.000,00kn

650,00kn

4. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) od 4.501,00 do 5.000,00 kn

700,00kn

455,00kn

5. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) od 4.001,00 do 4.500,00 kn

600,00kn

390,00kn

6. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) od 3.501,00 do 4.000,00 kn

500,00kn

325,00kn

7. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) od 3.001,00 do 3.500,00 kn

400,00kn

260,00kn

8. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) od 2.501,00 do 3.000,00 kn

300,00kn

195,00kn

9. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) od 2.001,00 do 2.500,00 kn

200,00kn

130,00kn

10. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u razdoblju 1.1. – 31.12.2010.) do 2.000,00 kn

besplatno

besplatno

11. drugo dijete iste obitelji u redovitom programu

50% iznosa određenog po prihodovnom cenzusu

50% iznosa određenog po prihodovnom cenzusu

12. dijete samohranog roditelja

50% iznosa određenog po prihodovnom cenzusu

50% iznosa određenog po prihodovnom cenzusu

13. treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu bez obzira na prihodovni cenzus

besplatno

besplatno

14. dijete invalida Domovinskog rata (invalidnost 100% i 90%)

besplatno

besplatno

15. dijete invalida Domovinskog rata (invalidnost 80% do 60%)

200,00kn

130,00kn

16. dijete invalida Domovinskog rata (invalidnost 50% i manje)

400,00kn

260,00kn

17. dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece

200,00kn

130,00kn

18. drugo dijete u redovitom programu iz obitelji s troje i više malodobne djece

besplatno

besplatno

19. dijete za koje se koristi doplatak za djecu

besplatno

besplatno

20. dijete čija obitelj koristi stalnu novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi

besplatno

besplatno

Roditelj se može koristiti samo jednom olakšicom koja je za njega najpovoljnija. 

Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuju predškolske ustanove na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji uz zahtjev za upis djeteta odnosno u roku od 15 dana od nastanka promjene koja utječe na ostvarivanje prava na olakšice.
Predškolske ustanove će utvrditi iznos sudjelovanja roditelja u cijeni redovitog programa od 1. srpnja 2011. na temelju dokumentacije kojom raspolažu, odnosno dodatne dokumentacije koju su im roditelji dužni dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2011.
Roditelji koji ne dostave dokumentaciju na temelju koje se može utvrditi pravo na olakšicu plaćaju punu ekonomsku cijenu programa. 

Gradski ured za obrazovanje. kulturu i šport utvrđuje pravo na oslobađanje, odnosno smanjivanje obveze sudjelovanja roditelja u cijeni programa za posebne slučajeve izvan utvrđenog sustava olakšica (u suradnji sa centrima za socijalnu skrb i zdravstvenim ustanovama).
Za mjesec u kojem je dijete boravilo u predškolskoj ustanovi do najviše 5 dana, a izostanak je unaprijed najavljen ili kasnije opravdan, roditelj plaća 40% iznosa sudjelovanja u cijeni programa.
Za boravak djece u predškolskoj ustanovi subotom ili duže od redovitog programa roditelj plaća 20,00 kn po satu djetetova boravka, ako posebnim zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba nije drukčije utvrđeno. 

Predškolske ustanove će utvrditi iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa na temelju sljedećih dokaza:
1. Dokazi o članovima zajedničkog kućanstva:
Izjava roditelja o članovima zajedničkog kućanstva (zajedničko kućanstvo čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno), koja sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, ime oca-majke, srodstvo s upisanim djetetom, datum rođenja, OIB, adresa prebivališta, vrsta prihoda koju član kućanstva ostvaruje 

2. Dokazi o prebivalištu djeteta i ostalih članova zajedničkog kućanstva:
Uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta i ostalih članova zajedničkog kućanstva (za punoljetnog člana preslika osobne iskaznice). Uvjerenje o prebivalištu od 2. svibnja 2011. godine pribavlja nadležni ured po službenoj dužnosti.
3. Dokazi o ostvarenom prihodu svih članova zajedničkog kućanstva u razdoblju od 1.1. do 31.12.2010. umanjenom za iznos poreza i prireza:
Potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove kućanstva 

4. Dokazi o samohranosti roditelja:
Rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju 

5. Dokazi o statusu invalida Domovinskog rata i postotku invalidnosti:
Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti 

6. Dokazi o pravu na doplatak za djecu:
Rješenje o pravu na doplatak za djecu 

7. Dokazi o pravu na stalnu socijalnu pomoć:
Rješenje centra za socijalnu skrb o pravu na stalnu socijalnu pomoć i zadnja isplatnica 

8. Dokazi da obitelj ima troje ili više malodobne djece:
Rodni list (ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda o rođenju) za svako malodobno dijete

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU S TRAŽENOM DOKUMENTACIJOM DOSTAVLJA SE PREDŠKOLSKOJ USTANOVI:
- DO 30. LIPNJA 2011. ZA RANIJE UPISANU DJECU
- DO 30. LIPNJA 2011. ZA DJECU KOJA ĆE BITI UPISANA s 1. rujna 2011. PREMA OBAVIJESTI O UPISU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2011./2012. 

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšicu i obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva mogu se preuzeti u predškolskoj ustanovi ili na WEB-stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr
OBRASCI:
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšice
Obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva


Pravo na besplatni prijevoz učenika i studenata u Gradu Zagrebu

"Pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a ili na zajedničku besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-HŽ, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju učenici i studenti čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu obiteljskog domaćinstva jednaki ili manji od 2.000,00 kuna.
Korisnike prava iz stavka 1. ovog članka, na njihov zahtjev, utvrđuje gradski ured nadležan za obrazovanje, kulturu i sport, na temelju dokaza potrebnih za ostvarivanje prava (potvrda porezne uprave o visini dohotka i o imovnom stanju, potvrde o redovitom školovanju, potvrde o statusu redovitog studenta, odnosno apsolventa sa studentskim pravima, odnosno po potrebi i drugih dokaza)." 

Sukladno odredbi članka 58. Odluke, članak 37. Odluke stupa na snagu 1. srpnja 2011.
ZAHTJEVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PODNOSE SE NA OBRASCIMA (Obrazac zahtjeva  i Izjava o članovima obiteljskog domaćinstva) KOJI SU DOSTUPNI U SVIM PISARNICAMA PODRUČNIH UREDA GRADSKE UPRAVE I NA WEB-STRANICI GRADA ZAGREBA

ZAHTJEVI SE PREDAJU ISKLJUČIVO U PISARNICAMA PODRUČNIH UREDA GRADSKE UPRAVE:
- Centar - Ilica 25
- Črnomerec - Trg Francuske Republike 15
- Dubrava - Dubrava 49
- Maksimir - Petrova 116
- Medveščak - Draškovićeva 15
- Novi Zagreb - Avenija Dubrovnik 12
- Peščenica - Zapoljska 1
- Sesvete - Trg Dragutina Domjanića 4, Sesvete
- Susedgrad - Sigetje 2
- Trešnjevka - Park Stara Trešnjevka 2
- Trnje - Ulica grada Vukovara 56a 

NEPOTPUNI ZAHTJEVI NEĆE SE RAZMATRATI. 
POPIS ODOBRENIH ZAHTJEVA BIT ĆE OBJAVLJEN  NA OGLASNIM PLOČAMA GRADSKE UPRAVE I DOSTAVLJEN ZET-U.
OBRASCI:


Pravo na besplatne udžbenike u Gradu Zagrebu

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i njihova djeca te djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ostvaruju pravo na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovnog ili izvanrednog školovanja u osnovnim i srednjimškolama ina visokim učilištima (sveučilište, veleučilište, fakultet, umjetnička akademija, visoka škola) pod sljedećim uvjetima:
Ako im redovni prihodi, mjesečno po članu kućanstva, ne prelaze 60% utvrđene proračunske osnovice u RH i da pravo na besplatne udžbenike ne ostvaruju po drugoj osnovi.
Rokovi za podnošenje zahtjeva:
• za osnovno i srednjoškolskoobrazovanje (redovno, izvanredno, dopisno, dopunsko ili
 slično školovanje) od 15. lipnja do 1. studenoga. tekuće školske godine;
• za redovno ili izvanredno školovanje na visokim učilištima od 1. siječnja do 30. travnja  
 tekuće akademske godine. 
Obrazac o korištenju prava na besplatne udžbenike 
Zahtjev za besplatne udžbenike
Podaci o članovima zajedničkog kućanstva

U slučaju ovrhe nad primanjima otvorite poseban račun.
Važno je napomenuti kako se ovrha ne smije provoditi nad primanjima po osnovi socijalne skrbi, naknadi za privremenu nezaposlenost, dječjem doplatku, stipendijama, naknadi za štetu koja je nastala zbog narušena zdravlja, radne sposobnosti ili smrti davatelja uzdržavanja i naknade zbog tjelesnoga oštećenja.

Saznajte više
Prema zakonu moguće je ovršiti iznos od dvije trećine prosječne neto plaće u Hrvatskoj, a ako su primanja građanina manja od prosječne plaće, iznos koji ne podliježe ovrsi je dvije trećine primanja, što služi za osnovne životne troškove. Loša vijest za građane nad čijim računima je pokrenuta ovrha prije stupanja na snagu novog zakona, 1. siječnja 2011., jest da oni novim zakonom nisu zaštićeni.

U slučaju ovrhe, što možete učiniti?

U slučaju kada ovrhu provodi Fina, imate pravo otvoriti poseban račun na koji ćete primati iznose nad kojima je zabranjeno provoditi ovrhu: primanja po osnovi socijalne skrbi, naknada za privremenu nezaposlenost, dječji doplatak, stipendije, naknade štete nastale zbog narušena zdravlja, radne sposobnosti ili smrti davatelja uzdržavanja, naknade zbog tjelesnoga oštećenja i drugo te iznos od dvije trećine prosječne neto plaće u Hrvatskoj (iznos prosječne plaće je 5305 kuna). Ako su vam primanja manja od prosječne plaće, tada na taj račun primate iznos od dvije trećine vaših primanja, koji su, po zakonu, dostatni za osnovne troškove života.

Da biste ostvarili to pravo, morate osobno zatražiti otvaranje takvog računa u poslovnici Fine te u banci otvoriti novi račun na kojem ćete primati sredstva izuzeta iz ovrhe. Dobra stečena u braku su dio bračne stečevine i dijele se napola. Prema tome, nekretnine stečene u braku ne mogu biti zaplijenjene u cijelosti, nego podliježu prigovoru treće strane (vašeg bračnog druga) koji ima pravo na zadržavanje svoje polovice u vlasništvu. Pokretnine, kao što su: odjeća, obuća, rublje i drugi predmeti osobne upotrebe, posteljina, posuđe, namještaj, štednjak, hladnjak, stroj za pranje rublja i druge stvari koje služe za zadovoljenje potreba kućanstva, hrana i ogrjev, radna i rasplodna stoka, poljoprivredni strojevi i druga oruđa za rad koja su nužna poljodjelcu za održavanje poljoprivrednoga gospodarstva te sjeme za uporabu na tomu gospodarstvu i hrana za stoku za četiri mjeseca, odličja, medalje, ratne spomenice i druga odličja i priznanja, vjenčani prsten, osobna pisma, rukopisi i drugi osobni spisi, obiteljske fotografije, osobne i obiteljske isprave i obiteljski portreti te pomagala koja su invalidu ili drugoj osobi s tjelesnim nedostacima nužna za obavljanje životnih funkcija - su pokretnine izuzete od ovrhe.

Zastara
Sva potraživanja podliježu zastari koja nastupa u razdobljima od jedne, tri, pet ili deset godina, ovisno o vrsti potraživanja. Zastara potraživanja zbog neplaćenih režija, prema našem zakonu, nastupa u roku od jedne godine od dospijeća računa. Također potrebno je uložiti prigovor zastare u slučaju da postupak ovrhe za određeno dugovanje nije pokrenut u zakonskim rokovima.
Zbog mjera koje propisuje zakonodavstvo Europske unije te potrebi za bržim rješavanjem nagomilanih sudskih sporova, dužnicima u Hrvatskoj predstoji vrijeme u kojem će timovi ovršitelja biti posebno aktivni. Stoga je potrebno biti upoznat sa svojim pravima i obavezama. Ako ne vladate pravnim terminima dobar početak je informirati se o svojim pravima u brošuri Trgovačkog suda u Zagrebu ovdje, te potom, ako bude potrebno, kontaktirati i neka od službenih tijela zaduženih za pomoć građanima.

Preuzeto sa portala: www.pametnakuna.hr


 
 
    © Udruga LET - Sva prava pridržana
udruga-let@samohrani.com